Ephemeral, Concrete

woodcut on kozo, wheat paste

© 2022 HALEY MACKEIL